Chiều ngày 05/7, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Nghệ An. Ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Sơ kết 6 tháng đầu năm phong trào TDĐKXDĐSVH

Trong 6 tháng đầu năm,Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp tiếp tục tham mưu nhiều văn bản quan trọng và chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện tốt các hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH. Về phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH, toàn tỉnh có 673303/797225 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 84,5%); 1356/5888 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa; 428 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đănng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 520 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ văn hóa; 72 xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,…Về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các cấp các ngành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng “Qũy vì người nghèo”, làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường,…Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 17.813 lao động; tặng quà cho 173.454 người có công và thân nhân người có công. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng. Phong trào rèn luyện thể thao cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 32.9% người tập luyện thể thao thường xuyên; 22,5% hộ gia đình thể thao; 897 câu lạc bộ thể thao các loại; 1069 trường đảm bảo giáo dục thể chất. Về việc cưới, việc tang, cơ bản các đám cưới, đám tang được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán và hoàn cảnh gia đình. Bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế như tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; kinh phí hoạt động phong trào cấp xã còn khó khăn; một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động,….Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm để có thể hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2018 là: đạt 83,5% gia đình văn hóa; 60% làng, bản, khố phố văn hóa; 45% xã, phường thị trấn có thiết chế VHTT đạt chuẩn; 33% số dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao; 22% gia đình thể thao.

Về công tác gia đình, trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng gia đình đã có nhiều thành tựu góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngày càng có nhiều gia đình thực hiện mô hình ít con, xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc; mức sống được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế như: nhận thức của nhân dân, các gia đình và cộng đồng về mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc chưa thật đầy đủ; Các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình đang có biểu hiện xuống cấp; tình trạng bạo hành,tệ nạn xã hội còn nhiều,….Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình.

Ban chỉ đạocũngđã thẳng thắn dánh giá những mặt chưa được của phong tràoTDĐKXDĐSVH cũng như công tác gia đình. Đáng chú ý làcần xem xét về chất lượng của các danh hiệu văn hóa khi mà hiện nay tỉnh có khoảng 10.000 người Nghệ An (12.000 người nếu tỉnh cả ngoại lai trên địa bàn) nhiễm HIV/AIDS, đứng thứ 6 trên 63 tỉnh, thành của cả nước. Số người sử dụng ma túy có quản lý danh tính trên địa bản là 6.901 người. Ngoài ra tình trạng lạm dụng bia rượu cũng đáng báo động.