“Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức quần chúng ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đó là một nội dung trong tác phẩm Đường cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được chuẩn bị vào những năm 1925-1926 và được xuất bản vào năm 1927.

“Đường cách mệnh” là tác phẩm tập hợp bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Nội dung tác phẩm thể hiện rõ quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, chuẩn bị tiến tới việc thành lập Đảng. “Đường cách mệnh” là tư liệu đặc biệt quan trọng và là cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp tình hình mới.

Tham khảo ==>Dịch vụ lập công ty tại Nghệ An

Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

Trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung đề cập 15 vấn đề:

– Tư cách một người cách mệnh

– Vì sao phải viết sách này?

– Cách mệnh

– Lịch sử cách mệnh Mỹ

– Cách mệnh Pháp

– Lịch sử cách mệnh Nga

– Quốc tế

– Phụ nữ quốc tế

– Công nhân quốc tế

– Cộng sản thanh niên quốc tế

– Quốc tế giúp đỡ

– Quốc tế cứu tế đỏ

– Cách tổ chức công hội

– Tổ chức dân cày

– Hợp tác xã

Tác phẩm Đường cách mệnh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập các tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Tham khảo ==>Thành lập doanh nghiệp tại Vinh

Ngoài ra, tác phẩm Đường Cách Mệnh còn truyền tải nhiệt huyết cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, triệt để cách mạng của Người cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam ngày nay.

Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh là một tác phẩm để đời. Vì vậy mỗi người trong đời nên tìm đọc một lần để hiểu hơn về cuộc đời cũng như tư tưởng chính trị của Hồ Chủ tịch.